ساعت :       |     سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷      |         2018/12/11-Tuesdayفیلم کارخانه جوجه کشی جدید

تاریخچه شرکت

شرکت مرغك (سهامي خاص) در تاريخ 1352/03/10 تاسيس گرديد . اين شركت با در اختيار داشتن واحد اجداد ، اولین توليد كننده ي مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در كشور مي باشد. همچنين با دارا بودن هشت فارم وسه كارخانه ي جوجه كشي در پنج استان كشور حدود نيمي از جوجه هاي تجارتي تخمگذار مورد نياز واحد هاي توليد كننده ي تخم مرغ را تامين مي نمايد. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تولید کننده ­ی جوجه ­ی تخمگذار تجارتی در ایران میباشد .

بیشتر

واحد های تولیدی شرکت مرغک

(فارم دو)

فارم دو مادر تخمگذار شرکت مرغک در منطقه کردان واقع و در زميني به مساحت تقريبي 14000 متر مربع قرار دارد .


بیشتر

فارم اجداد

فارم اجداد: در رأس همه واحـدهاي توليـدي ايـن شركـت فعاليـت دارد و در منطقـه طالقان احداث گرديده اسـت. فـارم اجـداد تخمگذار شرکـت مرغـک داراي دو واحد مجزا از هم بـوده که در فواصـل زمـاني مشخـص يکـي از ايـن دو واحـد بـه تنـاوب پذيـراي يک گله اجداد مي باشند. اين واحـد از نظر موقعيـت جغرافـيايـي بگونـه اي است که امکـان تأسيـس مـرغـداري در اطراف آن بسيار کم است و در واقـع محـل احداث واحـد کاملاً ايـزوله بـوده و در نتيجه نکات مربوط به امنيت زيستي به نحـو احسـن رعايت شـده است و ميشود . به همين دليل است کـه از سـال 1364 کـه ايـن فـارم ساختـه شـده اسـت تـا بـه حـال ، کليه گلـه هاي اجـداد پـرورش يافته دراين فارم در تمام طول زندگي از نظر بيماريهاي مطرح و با اهميـت در صنعـت منفـي و پاک بـاقي مانـده اند و ايـن يکـي از افتخـارات شرکت مرغک در طول اين مدت بوده است.


بیشتر

(فارم چهار)

در منطقه قلعه چندار در در زميني به مساحت تقریبی سه هکتار واقع شده است . تا سال 1364 که فارم اجداد ساخته نشده بود . اين فارم محل پرورش گله هاي اجداد شرکت مرغک بوده است . به عبارت ديگر از سال 1352 تا سال 1364 گله هاي اجداد در اين فارم که داراي 2 سالن بوده ، پرورش يافته اند که از اين دو سالن يک سالن مخصوص خط پدري اجداد و يک سالن مخصوص خط مادري اجداد بوده است . مدتي پس از انتقال واحد اجداد به فارم فعلي چند سالن ديگر نيز در اين فارم ساخته شد و به اين ترتيب  اين فارم با ظرفیتی بیشتر به عنوان يکي از فارم هاي مادر شرکت مرغک مورد استفاده قرار گرفته است

 


بیشتر

(فارم سه)

فارم سه شرکت مرغک در منطقه زياران درزميني به مساحت سی هکتار قرار گرفته و داراي چهار واحد مجزا مي باشد.

 


بیشتر

متقاضی به مسئول آزمایشگاه

متقاضی به مسئول آزمایشگاه متقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاه

متقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاه

متقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاه


بیشتر

فارم های مادر

فارم های مادر:
(فارم يک) شرکت مرغک در منطقه طاووسيه در زميني به مساحت ده هکتار واقع شده است . در اين فارم ، يک واحد پرورش مرغ مادر تخمگذار قرار دارد .کليه سالنهاي فارم هاي اجداد و مادر در شرکت مرغک به جز واحد تبريز و گنجينه داراي سيستم بستر نرده اي ( Slat-Litter ) هستند،به گونه اي که حدود 80-75 درصد از کف سالن را نرده و مابقي را بتون تشکيل مي دهد. در فارم يک ، کارخانه جوجه کشي شماره يک نيز قراردارد. در این فارم کارخانه دان شرکت نيز وجود دارد که کليه دان مورد نياز فارم اجداد و نيز فارمهاي مادر مستقر در محور کرج – قزوين را تامين مي کند .به اين ترتيب ملاحظه مي شود که این فارم حالت مرکزيت در امر توليد دارد و دفتر دامپزشک ، مدير توليد ، کارشناس توليد و مدير کارخانه جوجه کشي تماماً در اين فارم مستقر است و درواقع نقش هسته مرکزي توليد را ايفا مي کند و علاوه بر اين محل هماهنگي وتدارکات بين فارمها وحتي فارمهاي مشهد ، تبريز و قم نيز مي باشد .


بیشتر


  پیام مدیر عامل

  شركت مرغك (سهامي خاص) در تاريخ 1352/03/10 تاسيس گرديد . اين شركت با در اختيار داشتن واحد اجداد ، اولین توليد كننده ي مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در كشور مي باشد. همچنين با دارا بودن هشت فارم وسه كارخانه ي جوجه كشي در پنج استان كشور حدود نيمي از جوجه هاي تجارتي تخمگذار مورد نياز واحد هاي توليد كننده ي تخم مرغ را تامين مي نمايد. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تولید کننده ­ی جوجه ­ی تخمگذار تجارتی در ایران میباشد . در حال حاضر بخش عمده و اصلی جوجه یکروزه مادر تخمگذار و تخمگذار تجارتی کشور توسط این شرکت تولید میگردد. عملکرد بسیار خوب گله ­های اجداد این نژاد باعث شده است که کیفیت جوجه­ های مادر تولیدی نیز بسیار خوب و رضایت بخش باشد بطوری که تلفات اولیه این جوجه های مادر در حد یک درصد و در بسیاری از موارد کمتر از یک درصد بوده است.

  اهداف و چشم انداز
  شركت مرغك (سهامي خاص) در تاريخ 1352/03/10 تاسيس گرديد . اين شركت با در اختيار داشتن واحد اجداد ، اولین توليد كننده ي مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در كشور مي باشد. همچنين با دارا بودن هشت فارم وسه كارخانه ي جوجه كشي در پنج استان كشور حدود نيمي از جوجه هاي تجارتي تخمگذار مورد نياز واحد هاي توليد كننده ي تخم مرغ را تامين مي نمايد. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تولید کننده ­ی جوجه ­ی تخمگذار تجارتی در ایران میباشد . در حال حاضر بخش عمده و اصلی جوجه یکروزه مادر تخمگذار و تخمگذار تجارتی کشور توسط این شرکت تولید میگردد. عملکرد بسیار خوب گله ­های اجداد این نژاد باعث شده است که کیفیت جوجه­ های مادر تولیدی نیز بسیار خوب و رضایت بخش باشد بطوری که تلفات اولیه این جوجه های مادر در حد یک درصد و در بسیاری از موارد کمتر از یک درصد بوده است.
  خدمات مشتریان
  شركت مرغك (سهامي خاص) در تاريخ 1352/03/10 تاسيس گرديد . اين شركت با در اختيار داشتن واحد اجداد ، اولین توليد كننده ي مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در كشور مي باشد. همچنين با دارا بودن هشت فارم وسه كارخانه ي جوجه كشي در پنج استان كشور حدود نيمي از جوجه هاي تجارتي تخمگذار مورد نياز واحد هاي توليد كننده ي تخم مرغ را تامين مي نمايد. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تولید کننده ­ی جوجه ­ی تخمگذار تجارتی در ایران میباشد . در حال حاضر بخش عمده و اصلی جوجه یکروزه مادر تخمگذار و تخمگذار تجارتی کشور توسط این شرکت تولید میگردد. عملکرد بسیار خوب گله ­های اجداد این نژاد باعث شده است که کیفیت جوجه­ های مادر تولیدی نیز بسیار خوب و رضایت بخش باشد بطوری که تلفات اولیه این جوجه های مادر در حد یک درصد و در بسیاری از موارد کمتر از یک درصد بوده است.

  مراکز فروش

  تهران     44499775 - 021

  کرج       33502723 - 026

  مشهد   37627632 - 051

  تبریز      35595049 - 041

  راه های ارتباطی

  info@morghak.com

  sales@morghak.com

  support@morghak.com    تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت مرغک می باشد design by Pap