مدیران ارشد
نام: دکتربهراد زندیه سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ایمیل: manager@morghak.com
نام: دکتر محسن رحیمی سمت: رئیس هیئت مدیره ایمیل: info@morghak.ir
نام: دکترجواد فراهانی سمت: مدیرفنی ارشد ایمیل: info@morghak.com
نام: مهندس مسعود قنبری امیر سمت: مدیر تولید و عضو هیئت مدیره ایمیل: Production@morghak.com
نام: مهندس وحید همایونی سمت: مدیر فروش ایمیل: Sales@morghak.com
نام: مهندس مهدی کوچکی سمت: مدیر خدمات مشتریان ایمیل: info@morghak.ir
نام: طه احمدی نوین فر سمت: مدیر مالی ایمیل: info@morghak.com