واحد تولیدی
(فارم دو)

فارم دو مادر تخمگذار شرکت مرغک در منطقه کردان واقع و در زميني به مساحت تقريبي 14000 متر مربع قرار دارد .

.
فارم اجداد

فارم اجداد: در رأس همه واحـدهاي توليـدي ايـن شركـت فعاليـت دارد و در منطقـه طالقان احداث گرديده اسـت. فـارم اجـداد تخمگذار شرکـت مرغـک داراي دو واحد مجزا از هم بـوده که در فواصـل زمـاني مشخـص يکـي از ايـن دو واحـد بـه تنـاوب پذيـراي يک گله اجداد مي باشند. اين واحـد از نظر موقعيـت جغرافـيايـي بگونـه اي است که امکـان تأسيـس مـرغـداري در اطراف آن بسيار کم است و در واقـع محـل احداث واحـد کاملاً ايـزوله بـوده و در نتيجه نکات مربوط به امنيت زيستي به نحـو احسـن رعايت شـده است و ميشود . به همين دليل است کـه از سـال 1364 کـه ايـن فـارم ساختـه شـده اسـت تـا بـه حـال ، کليه گلـه هاي اجـداد پـرورش يافته دراين فارم در تمام طول زندگي از نظر بيماريهاي مطرح و با اهميـت در صنعـت منفـي و پاک بـاقي مانـده اند و ايـن يکـي از افتخـارات شرکت مرغک در طول اين مدت بوده است.

.
(فارم چهار)

در منطقه قلعه چندار در در زميني به مساحت تقریبی سه هکتار واقع شده است . تا سال 1364 که فارم اجداد ساخته نشده بود . اين فارم محل پرورش گله هاي اجداد شرکت مرغک بوده است . به عبارت ديگر از سال 1352 تا سال 1364 گله هاي اجداد در اين فارم که داراي 2 سالن بوده ، پرورش يافته اند که از اين دو سالن يک سالن مخصوص خط پدري اجداد و يک سالن مخصوص خط مادري اجداد بوده است . مدتي پس از انتقال واحد اجداد به فارم فعلي چند سالن ديگر نيز در اين فارم ساخته شد و به اين ترتيب  اين فارم با ظرفیتی بیشتر به عنوان يکي از فارم هاي مادر شرکت مرغک مورد استفاده قرار گرفته است

 

.
(فارم سه)

فارم سه شرکت مرغک در منطقه زياران درزميني به مساحت سی هکتار قرار گرفته و داراي چهار واحد مجزا مي باشد.

 

.
متقاضی به مسئول آزمایشگاه

متقاضی به مسئول آزمایشگاه متقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاه

متقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاه

متقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاهمتقاضی به مسئول آزمایشگاه

.
فارم های مادر

فارم های مادر:
(فارم يک) شرکت مرغک در منطقه طاووسيه در زميني به مساحت ده هکتار واقع شده است . در اين فارم ، يک واحد پرورش مرغ مادر تخمگذار قرار دارد .کليه سالنهاي فارم هاي اجداد و مادر در شرکت مرغک به جز واحد تبريز و گنجينه داراي سيستم بستر نرده اي ( Slat-Litter ) هستند،به گونه اي که حدود 80-75 درصد از کف سالن را نرده و مابقي را بتون تشکيل مي دهد. در فارم يک ، کارخانه جوجه کشي شماره يک نيز قراردارد. در این فارم کارخانه دان شرکت نيز وجود دارد که کليه دان مورد نياز فارم اجداد و نيز فارمهاي مادر مستقر در محور کرج – قزوين را تامين مي کند .به اين ترتيب ملاحظه مي شود که این فارم حالت مرکزيت در امر توليد دارد و دفتر دامپزشک ، مدير توليد ، کارشناس توليد و مدير کارخانه جوجه کشي تماماً در اين فارم مستقر است و درواقع نقش هسته مرکزي توليد را ايفا مي کند و علاوه بر اين محل هماهنگي وتدارکات بين فارمها وحتي فارمهاي مشهد ، تبريز و قم نيز مي باشد .

.