فهرست سوالات
 • 1397/03/14

  چون جوجه ها درروزهای ابتدایی زندگی قادر به کنترل و حفظ دمای بدن خود نیستند، به منظور جلوگیری از افت دمای بدن پرنده و انجام مطلوب فعالیتهای حیاتی و گوارشی ، بایستی دمای مورد نیاز جوجه را تامین نمود

 • مدیریت صحیح تغذیه شامل چه ویژگیهایی است؟

  1397/02/20
  1. ساخت جیره غذایی استاندارد براساس نیازهای تعریف شده در دفترچه راهنمای نژاد Hyline و با اندازه مناسب ذرات.
  2. استفاده از دان کامل ازبدو ورود جوجه و پرهیز از مصرف آرد ذرت تنها یا اعمال گرسنگی.
  3. پاشیدن دان روی کاغذ کف قفس یا مقوای کف بستردر ساعات اولیه ورود جوجه و همزمان با آن پرکردن ظروف دانخوری با سطح مناسب دان.
  4. قرارداشتن دان بصورت همیشگی و آزاد در اختیار گله.
  5. تغییرجیره های غذایی براساس وزن بدن پرنده در دوران پرورش و میزان مصرف دان و درصد تولیدتخم مرغ در دوران تولید ( مراجعه به دفترچه راهنمای Hyline ).
ايجاد سوال