فهرست تقدیرنامه ها


 • مرغدار نمونه چناران (سال 1386)

  مرغدار نمونه چناران (سال 1386)

 • کارآفرین برتر سال 1392

  کارآفرین برتر سال 1392

 • صادرکننده نمونه استان قزوین 1385

  صادرکننده نمونه استان قزوین 1385

 • جوجه کشی نمونه استان خراسان سال 1381

  جوجه کشی نمونه استان خراسان سال 1381

 • تقدیر مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی

  تقدیر مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی